គួរតែនិយាយឲ្យហើយ កុំឲ្យហួសពេល៖ បច្ចេកវិទ្យាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង

ប្រជាជនកម្ពុជា ជាងពាក់កណ្តាល ជឿថា ពេលវេលាដែលពួកគេចំណាយលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។ តើការស្តាប់គ្នា និងការយល់ពីគ្នា អាចផ្តល់នូវវិធីល្អប្រសើរជាងមុនដែរឬទេ? សូមទស្សនា និងស្វែងយល់។

នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកដែរ គ្រួសារពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ។

គួរតែនិយាយឲ្យហើយ កុំឲ្យហួសពេល៖ ខិតខំរកលុយឲ្យបានកាន់តែច្រើន

ជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ចំពោះជីវិតជាប្តីប្រពន្ធរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា, ប្រជាជនភាគច្រើននិយាយថា ពួកគេនឹងខិតខំធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនម៉ោងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃកាន់តែច្រើន ជាជាងការចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាច្រើនហើយបានកម្រៃតិច។ តើការស្តាប់គ្នា និងការយល់ពីគ្នាអាចផ្តល់នូវវិធីល្អប្រសើរជាងមុនដែរឬទេ? សូមទស្សនា និងស្វែងយល់។

សូមឆ្លើយសំណួរដើម្បីស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនង

#តើយើងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នា?

នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺមិនអាចជៀសផុតឡើយ ។
នាទីយេនឌ័រតាមទម្លាប់នៅតែបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនងក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារនៅតំបន់អាស៊ី។